Головна » Файли » ШКОЛЯР » українська мова

Звуковий запис слів. Фонетична транскрипція. Словник
25.09.2014, 19:30
загрузка...

анекдот - [анеґдóт]

АРІЯ

артистці – [арти́с'ц'і]

Аюдаг – [айудáг]

багатшати – [багáчшатиe]; [багáч:атиe]

бджола - [бд͡жолá] - 6 букв, 5 звуків

безперечно – [беиспеирéчно]

безрідний - [беизр'ідний] - якщо приголосний належить до префікса, його асиміляція кореневим пом’якшеним приголосним не відбувається

безчинство – [беижчи́нство]

безшумний - [беш:у́мний] - зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі

берешся - [беирéс’:а] - у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук; 

бігти – [б’íгти]

бік - [б’ік]

білий [б'ілий]

білка - [б'ілка]

бінокль - [б’інóкл']

болітці - [бол'іц':і]

борідка - [бор'ітка]

боротьба – [бород'бá] - глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

братство – [брáцтво]

братський - [брáц’кий] - 9 букв, 7 звуків

братчик – [брач:ик]

будинок - [буди́нок]

буряк — [бур'áк] 

бур'ян - [бурйáн]

бюро - [б’уро]

б’ють — [бйут'] 

верткі [вертк'і]

веселий [веисéлий] - в слові звук [е] вимовляється наближено до [и] перед складами з [і], [и], [у], меншою мірою перед [е] (у перед-і післянаголошеному складі).

весна - [веиснá]

весняна - [веисн'áнá]

вибачся -  [ви́бац' с' а]

вивізши – [ви́в’іжшиe]

вивчишся – [ви́ўчиeс':а]

винісши - [вин'іш:ие] - зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі

вишнева - [виешнéва]

вишневий - [виешнéвий]

вишня - [в и́ ш н' а] схема слова   [– •' – | =•] 

віддати - [в'ід:ати]   

відділ - [в'ід':іл] - 6 букв, 5 звуків

віддячити - [в’ід':ачиети] - відбувається асимілятивне пом’якшення префіксального приголосного

віджити [в’іджити] — 7 б., 7 зв.;   дж - два звуки - [д] відноситься до префікса

від’їжджати — [відйіж:áти]

відтяти - [в’ід'т'áти] - відбувається асимілятивне пом’якшення префіксального приголосного

вікно - [в'ікнó]

Вінниця - [в'ін:иц’а]

вітер [в'ітер]

вітаю - [в'ітáйу] - 5 букв, 6 звуків

ВІТРИЩЕ

Вітчизна - [в'іч:и́зна]

вітчизняний - [в’іч:иезн' а́ний]- проривний [т] перед [ч] та [ш] змінюється на шиплячий

вогко [вóхко]- відбулося уподібнення - це виняток з правил

вогкий - [вóхкий]

вокзал - [воґзáл] - глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

вотчина – [вóч:иена]

впав - [ўпáў] - "в" розташоване в кінці слова після голосного позначається [ў], для молодших класів транскрипція [впав]

вчишся [вчи́с':а];

вчиться [вчи́ц':а];

вчора - [ўчóра] - "в" стоїсть на початку слова перед приголосним - позначення [ў]; для молодших класів транскрипція [вчора]

в'юн - [вйун];

гаївка — [гайівка]

галявина - [г а л' а в ие н а]

ґедзь - [ґед͡з '] - 5 букв, 3 звуки

гіллячки - [г’іл’:áчки]

гірко -  [г’ірко] 

гірський [г'ірс'кий]

говориться - [говориец':а] - проривний [т] перед [ц] та [с] змінюється на [ц:]

голубка - [гоулубка]

давнє [давн'е];

дай - [дáй]

двічі - [дв'іч'і];

ДЕРЕВ’ЯНЕ 

ДЖЕРЕЛЬНА

джерело - [д͡жеиреилó] - 7 букв, 6 звуків

ДЖМЕЛІ

ДЖМІЛЬ

дзвін - [д͡з 'в’ін] - дз - один звук, дужка над дз - 5 букв, 4 звуки

дзвінок - [д͡з 'в'інок]

дзвоник - [д͡з вóниек]

дзвякнути [д͡з в'акнути];

дзеркальце [д͡з éркал'це] - 10 букв, 8 звуків

дзиґа - [д͡з и́ґа] - 5 букв, 4 звуки

директор [диерéктор];

ДИХАННЯ

дієта — [д'ійéта]

Дніпро - [дн’іпро]

доля - [дóл' а]

допомогти - [допомогти] - уподібнення не відбувається в позиціях: — дзвінкі перед глухими

дочці - [дóц':і]

дошці -  [дóс'ц'і] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

дощаний - [дошчани́й] - зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі

дуб - [дуб] - уподібнення не відбувається в позиції - дзвінкі в кінці слова (оглушення не відбувається, на відміну від російської мови)

дьогтю - [дьóхт'у] - відбулося уподібнення - це виняток з правил

ЄДНІСТЬ

єнот — [йенóт]

Єреван – [йеревáн]

живе - [жиевé]

Житомир - [жиетóмиер]

ЖИТТІ

життя - [жит':а]

завірюха -  [зав’ір’уха]

заводський [заводз'кий]

завтра - [зáўтра] - "в" - всередині слова після голосного перед приголосним позначається [ў]; для молод. класів [зáвтра]

задзеленчить - [задзеи ле ин’чит’]

Закарпаття - [закарпáт’:а]

заєць - [зáйец’]

заїзд – [зáйізд]

Запоріжжя - [запор'іж':а]

зарісши – [зар'іш:и]

ЗАСЯЯЛО

збагачується - [збагáчуйец':а] - 12 букв, 11 звуків

збіжжя - [з'б'іж':а]

збір [зб'ір]

звір [з'в'ір]

звістка - [зв'істка]

ЗВ'ЯЗАНИЙ 

ЗДАЄТЬСЯ

з джурою – [жд͡жýройу]

здоров'я - [здорóвйа] - 7 букв, 8 звуків

зелений - [зеилéний]

земля [земл'á]

з жару [ж:áру]

зжати - [ж:áтие] - зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі

зжовклий – [ж:óвклиeй]

зима - [зиемá]

зілля - [з'іл':а]

з'їжджати - [зйіж:ати]

зозуля [зоузул'а]

зоря - [зор’á]

знання - [знан':á] - 6 букв, 5 звуків

з-поміж — [спóм’іш]

ЗРАДЖЕНОГО

зрілість - [з'р' і л'іс'т'] - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

зробиться - [зробиц':а]

зсипати - [с:ипати] - дзвінкий приголосний [з] під впливом наступного глухого [с] втрачає свою дзвінкість, у результаті чого відбувається чергування [з] – [с].

зсунути - [с:унути]

зуб - [зуб] - дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

зцідити - [с'ц'ідити]

зчепити – [шчиепи́тиe]

з чим [шчим]

зчистити - [шчи́стиeтиe] - зубні приголосні перед шиплячими змінюються на шиплячі

зшити - [ш:ити]

зшиток – [ш:и́ток]

зяблик - [з’аблиек]

з'являється - [зйавл'áйец':а] - 10 букв, 10 звуків

з'ясування - [зйасуван’:а]

Ізюм - [із'ум] - 4 букви, 4 звуки

ім'я - [імйа]

ІНЖЕНЕР

іній [ин'ій]

інколи [інколи]

інший [інший]

іржа [іржа]

ірій [ір'ій]

ІСНУЮТЬ

їжак — [йіжáк]

їхній - [йіхн'ій]

казка -  [кáзка] - уподібнення не відбувається в позиції — дзвінкі перед глухими

кар'єра - [карйера]

качці -  [кáц': і]

квочці – [квó ц':і] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

Київ - [ки́йів] - у транскрипції всі слова пишуться з малої літери, 4 букви, 5 звуків;

Київщина - [кийівшчиена], 

кігті - [к'іхті]- відбулося уподібнення - це виняток з правил

кінь - [к'ін']

кішці -  [к'ісці]

кладка – [клáдка]

кленовий - [клеинóвий]

клинці - [клиен'ц'і] - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

книжка - [кни́жка]- дзвінкі приголосні перед глухими та в кінці слів вимовляються дзвінко

кожух - [коужух]

Козятин - [коз'атин] - 7 букв, 7 звуків

копитце - [копиц:е] - проривний [т] перед [ц] та [с] змінюється на [ц:]

кореспондентський – [кореиспондéн'с'кий]

коритце – [кори́ц:еи]

коротший [короч:ий] - проривний [т] перед [ч] та [ш] змінюється на шиплячий

косуля - [коусýл'а]

крило [криелó]

криниця - [криениц'а] - тут [и] наближується до [е] сильніше перед складами з [е], [а]; менше помітно перед [і], [и] та в кінці слова (у перед-і післянаголошеному складі).

кров'ю - [кровйу]

крюк - [кр'ук]

кузня [куз’н’а] - попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення;

лазня - [лаз'н'а]

ларьок - [лар'ок]

легко - [лéхко] - відбулося оглушення (уподібнення) - це виняток з правил

легкий - [лéхки́й]

ЛЕГКОВАЖНИЙ

листок - [лиестóк]

літо [л'іто]

ллється - [л':ец'а]

ложці -  [лóз'ц'і]

Львів - [л’в’ів]

льє — [л'йе]

льон — [л'он]

льотчик [л'оч:ик]

люди [л'ýди]

людина — [л'удина]

людство - [л’ýцтво]

люлька - [л'ýл'ка]

МАГІЯ 

майбутній [майбут'н'ій]

маленькі [малéн'к'і] - 8 букв, 7 звуків

малюють- [мал'ýйут']

матір'ю - [мат'ірйу]

маяк — [майак] - 4 букви, 5 звуків  [– •|= • –]  

менші [мен'ш'і]

мережці – [меирéз'ц'і] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

милуєшся — [миелуйеис':а] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

місто - [м’істо]

могти – [могти́]

могутність - [могут'н'іс'т'] уподібнення приголосних за м'якістю відбувається

мої - [мой'і]

молиться - [мóлиец:а]

молодший [молодший]

молотьба - [молод'бá] - глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко (Глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких)

МОЛОЧНОЇ

Мольєр – [мол'йéр]

мрія - [мр'ійа]

мучся - [му́ц`с`а] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

М'якість - [мйак’іс’т’]

навчиться - [навчиц’:а]

Наддніпрянщина - [над:н'іпр'áншчина]

НАДЗЕМНІ

надія [над'ійа]

на доріжці – [на дор’íз'ц'і]

наїжся -  [найізса]

намажся – [намáз'с'а]

на стежці - [настез'ц'і]

невістці - [неив'іс'ц'і]

невістчин – [неив’íшчиен]

не скалічся – [не скал'íц'с'а]

низенький - [ниезéнкий]

нігті - [н'іхт'і] - відбулося уподібнення - це виняток з правил

Ніч - [н’іч]

ніччю [н'іч':у]

носиться – [нóсиец':а]

обличчя — [обли́ч’:а]

озвуться – [озвýц':а]

олень - [óлеин']

ОНОВЛЮЄТЬСЯ

осінній - [ос’ін’:ій]

осінь - [ос'ін'] - 5 букв, 4 звуки, схема [ • | =•=]

отже - [óд͡жe] глухий [т] переходить у дзвінкий [д] і зливається із [ж] і переходить в африкату [д͡ж] - букв у цьому слові – 4, а звуків – 3;

павутиння - [павутин:’а]

палкі - [палк'і]

парость - [парос'т']

пасуться - [пасуц':а́]

п’є — [пйе]

п'ять - [пйат'] - 4 букви, 4 звуки

Пирогоща – [пирогóшча]

писати - [пиесáти]

письменник - [пиес'мéн:ик]

піддашшя — [п’ід:а́ш’:а]

підживити – [п’іджиеви́тие]

підживлення - [п’іджи́влеин':а] - тут дж - два звуки (д належить до префікса)

підзвітний - [п’ідзв’ітний] - тут дз - два звуки (д належить до префікса)

під'їжджа́ю - [п'ідйіж:а́йу]

під’їхати — [п’ідйіхати]

підлітають - [п'ідл'ітайут']

підняти - [п'ід'н'áти] - відбувається асимілятивне пом’якшення префіксального приголосного

пір'я - [п'ірйа]

пісня - [п'іс'н'а] - попередній приголосний стає м’яким або пом’якшеним під впливом наступного, внаслідок уподібнення; (Приголосні: Де Ти З’їСи Ці ЛиНи + дз перед м’якими приголосними пом’якшуються. Це уподібнення ще називають уподібнення за м’якістю. )

піч - [п’іч]

плекайте [плеика́йтеи]

плющ - [пл'ушч]

повітря  [поу в'ітр’ а]

повітці - [пов'іц' :і]

подяка - [под'ака]

покришці - [покри́с'ц'і]

поповнюється - [попóвн'уйец':а] - 12 букв, 11 звуків

поріг - [поур' іг]

поріжся - [пор‛ і́ з`с`а] - шиплячі приголосні перед зубними змінюються на зубні

ПОСМІХАЄШСЯ

пояснення - [пойаснеин’:а]

ПРАЦЮЮТЬ

праця [прац'а]

президентський [президен'с'кий]

приєднання - [прие йеднан’:а]

ПРИЇЖДЖАВ

принісши – [приен'íш:иe]

приязнь - [прийаз’н’]

промінь — [прóм’ін']

просьба – [прóз'ба] - глухий звук перед дзвінким переходить у парний дзвінкий внаслідок уподібнення;

п'ятниця - [пйатниц’а],

п’ять - [пйáт']

РАДІСТЬ

рай -  [рай]

різьбяр - [р'із'б'ар]

робиться - [рóбиц':а]

робишся – [рóбиес':а]

розважся – [розвáз'с'а]

розвивається - [розвивáйец':а] - 12 букв, 11 звуків

розділений - [розд' ілеиний]

розжувати - [рож:увáти] - всередині слова та на межі двох слів у буквосполученнях: -зж- вимовляється як [ж:]

розклад - [рóсклад] - у префіксах, які закінчуються на -з, за швидкої вимови кінцевий [з] перед глухим приголосним може частково оглушуватися;

розпад - [рóспад] - у префіксах, які закінчуються на -з, за швидкої вимови кінцевий [з] перед глухим приголосним може частково оглушуватися;

розсада - [рос:ада]

розумний - [роузýмний] - тут [о] вимовляється з наближенням до [у] перед складами з наголошеним [у].

розчин - [рожчин]

розширити - [рош:ирити]

розщеплювати - [росшчепл'увати]

ромашці – [ромáс'ц'і]

Румунія - [румун'ійа] - 7 букв, 8 звуків

рум'янець - [румйáнеиц’]

рюкзак - [p'угзáк] - глухі приголосні перед дзвінкими вимовляються дзвінко

ряд - [р'ад]

рясно - [р’áсно]

сваришся - [свáриес:а]

свідчити - [св'іччити]

СВІЖІСТЬ

свій - [св'ій]

світ [с'в'іт]

світить - [св'ітит'] - 7 букв, 6 звуків

свято - [с'в'áто] - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

Святослав - [с'в'атослав]  - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

село - [сеилó]

сердиться - [сердиец’:а] - у вимові близькі звуки вимовляються як один подовжений звук;

сиджу -  [сиед͡жý] - 5 букв, 4 звуки

синє - [син'е] - 4 букви, 4 звуки

синиця - [сиeни́ц'а]

СІЛЬ

сіллю - [с'іл':у]

сім - [с’ім]

сміється - [с'м'ійец':а]

смієшся - [см'ійес:а]

сміх [с'м'іх]

СМІЮТЬСЯ 

сніг [с'н'іг]

собі - [соуб'і]

солов'ї - [соловйі]

сонячний - [сон’ашний]

сопілці - [соп'іл'ц'і] - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

спізнишся - [спізнис':а]

стаття - [стат':а]

стежка – [стéжка]

стій — [с'т'іĭ] - буква й у  позиції перед приголосним, у кінці слова чи складу позначає нескладовий звук [ ĭ ].

стіл [ст'іл]

стілець - [с'т'ілéц']

стояти— [стоjати] - буква й  у  позиції  перед  голосним  позначає  складовий  звук [ j ].

студентство – [студéнство]

суддя - [суд':а]

Сузір'я - [суз’ірйа],

сусідці [сус'ід'ц'і];

СЬОГОДНІ

сяяти - [с’айати]

Танець - [танеиц‘]

Тінь - [т’ін’]

тінню - [т'ін':у]

тітці [т'іц':і]

тітчин [тіч:ин]

тополя -  [топóл'а] - схема [– •|– •| =•] - 6 звуків, 6 букв.  

тривога - [триевóга]  

туристський – [тури́с'кий]

тюльпан - [т'ул'пáн] - схема [= • = |  – • –] - 7 букв, 6 звуків

узбережжя -  [узбеиреж’:а]

у казці [каз'ц'і]

УКРАЇНА

УКРАЇНСЬКИЙ

УКРАЇНЦІ

умиваєшся — [умиевайес':а]

у поїздці – [у пойíз'ц'і]

у річці – [у р’íц':і]

у сорочці - [у сороц’:і]

у чашці – [у чáс'ц'і]

Учень - [учен’]

учіться – [уч’íц':a]

футбол [фудбол] - глухі приголосні перед дзвінкими уподібнюються до парних їм дзвінких;

фюзеляж - [ф'узеил'аж]

хилишся - [хилис':а]

хилиться - [хилиц':а]

хлопець - [хлопеиц’]

хрещений - [хреишчений]

цвісти - [ц'в’істи] - відбувається уподібнення приголосних за м'якістю

цвях - [ц'в'ах] 

чайний - [чáйний]

червоний - [чеирвóний]

Черкаси - [чеиркáси]

читайте - [чиетáйте]

читаю - [чиетáйу]

чіткіший - [ч'ітк'іший]

ШЕЛЕСТИТЬ

шістдесят – [ш’іздеис'áт]

шістнадцять - [ш’існац':ат'] - 11 букв, 8 звуків

шістсот – [ш’іс:óт] - 7 букв, 5 звуків

шість - [ш'іс'т']

школяр - [школ’ а р]

ШКОЛЯРАМИ

щасливий - [шчасливий]

щастя – [шчáс'т'а] - 5 букв, 6 звуків

щиро - [шчиро] - 4 букви, 5 звуків

щільно [шч'іл'но]

щока - [шчока]

ЩОТИЖНЯ

щука — [шчука] - 4 букви, 5 звуків

ювілей - [йув'ілей]

Юлія - [йул’ійа]

юнак - [йунак] - 4 букви, 5 звуків

юність - [йун'іс'т'] - 6 букв, 6 звуків

юністю - [йун'іс'т'у]

юнь - [йун’]

юрист [йурист]

яблуко - [йáблуоко] - 6 букв, 7 звуків;  тут [у] вимовляється з наближенням до [о] перед складами з [о]; схема [= •' | – – •| – •]

яблуня - [йáблун'а]

явір -  [й á в' і р] 5 звуків, 4 букви  [=•'| – • –]   

ягня - [йагн’а]

ялинка - [йалинка] - 6 букв, 7 звуків

яр - [йар]

ясен -  [йáсен] - звукова схема  [=•| – • –]  - 5 звуків, 4 букви.

ящик - [йашчиек]          

Категорія: українська мова | Додав: | Теги: транскрипція, фонетичний розбір, Фонетична, словник, звуковий аналіз, фонетичний розбір слова, Звуковий запис слів
Переглядів: 33778 | Завантажень: 0 | Коментарі: 8 | Рейтинг: 3.0/131
Всього коментарів: 8
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
1
cry angry dry sad wacko wink
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
2
не усі слова.А посміхаєшся розщеплювати легковажний
Спам-повідомлення приховано. Показати
avatar
3
ты права! tongue
avatar
4
Нето :-( :-(
avatar
5
Мені дуже помогло! Дякую.
avatar
6
Сутеніє
avatar
7
а де слова "вузько" "солодкий" "вернешся" ??
avatar
8
wink  cry
avatar